สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จุดเด่นและความสำคัญของสาขาวิชา

ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่มีน่าสนใจและมีตำแหน่งงานรองรับผู้จบการศึกษาเป็นจำนวนมาก เป็นอาชีพที่มี การขยายตัวมาก เนื่องจากความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง การเลือกเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าจึงมีโอกาสในการทำงานสูง ทั้งงานภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เจ้าของกิจการ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น

กิจกรรมการเรียน

1. งานติดตั้งไฟฟ้าใน นอกอาคารและโรงงาน
2. งานติดตั้งเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3. งานพันหม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้า
4. งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาระบบไฟฟ้า
6. งานต่อตู้ควบคุมไฟฟ้า
7. งานเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วย PLC
8. งานใช้เครื่องมือวัดและทดสอบในงานอุตสาหกรรม
9. งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
10. การฝึกงานกับสถานประกอบการ 

แนวทางการศึกษาต่อ

1. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สามารถศึกษาต่อได้ทั้ง ปวส. และปริญญาตรี สถานศึกษารัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ
2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถานศึกษารัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น 

เส้นทางสู่อาชีพ

1. วิศวกรไฟฟ้า
2. รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น
3. ช่างติดตั้งเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
4. ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
5. ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
6. ช่างควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
7. ช่างออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า
8. ธุรกิจส่วนตัว รับเหมาระบบไฟฟ้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สถานที่ตั้ง

44/3 ถนนจันทคามวิถี
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 0-3931-1198
  • โทรสาร 0-3931-1699 
Email
    electricaltechnicchan@gmail.com

Create your own site with Mobirise